KODEKS ETYKI

Podstawowe wartości

1. Parys Furs jest przedsiębiorstwem społecznie odpowiedzialnym, kierującym się zasadami etyki.
2. Ochrona takich wartości jak: profesjonalizm, rzetelność, solidność, odpowiedzialność, dobre zarządzanie, uczciwość, szacunek dla klientów kontrahentów, konkurencji, pracowników, środowiska i społeczności lokalnej ma kluczowe znaczenie dla przedsiębiorstwa.
3. Dobrostan zwierząt należy do podstawowych wartości, istotnych dla Parys Furs. Przedsiębiorstwo używa wyłącznie skór, wyprodukowanych na farmach, które zapewniają hodowanym zwierzętom właściwe dla nich warunki życia.
4. Parys Furs dołoży wszelkich starań, aby być wrażliwym społecznie podmiotem gospodarczym, służyć społeczności poprzez działalność korzystną dla firmy i społeczności.

Stosunki z klientami

1. Harmonijna współpraca oparta na uczciwości stanowi naczelną zasadę budowania relacji z klientami.
2. Parys Furs dostarcza produkty dobrej jakości, informując rzetelnie o ich cechach i parametrach.
3. W przedsięwzięciach reklamowych i innych formach przekazu Parys Furs unika podawania nieprawdziwych, ukrytych lub przesadzonych informacji.
4. Parys Furs utrzymuje w tajemnicy informacje uzyskane od klienta.

Stosunki z pracownikami

1. Parys Furs zapewnia przyjazne środowisko pracy, budowane w oparciu o współdziałanie, utrzymywanie harmonijnych relacji i przejrzysty proces decyzyjny.
2. Stosunki z pracownikami opieramy na szacunku dla ich godności osobistej.
3. Parys Furs popiera dążenia pracowników do samorozwoju i doskonalenia swej wiedzy. Wiedza i kwalifikacje i przestrzeganie podstawowych wartości firmy są czynnikami decydującymi o zatrudnieniu i awansowaniu pracownika.
4. Parys Furs zapewnia pracownikom bezpieczne środowisko pracy zgodnie z wymaganymi standardami.
5. Parys Furs w sposób jasny i zrozumiały informuje pracowników o oczekiwaniach w stosunku do nich i o dotyczących ich decyzjach.
6. Parys Furs informuje pracowników o celach swojej działalności i zadaniach na poszczególnych stanowiskach pracy, zapewnia skuteczną komunikację i włącza pracowników w działania służące polepszeniu jakości ich pracy i rozwojowi firmy.
7. Parys Furs docenia wysiłki poszczególnych osób mających wkład w sukces firmy. Stosujemy reguły uczciwej i właściwej polityki wynagradzania. Reguły systemu wynagradzania będą tak skonstruowane, aby uwzględnić wkład indywidualny poszczególnych osób .
8. Parys Furs nie będzie tolerować seksualnego, psychicznego i fizycznego dręczenia pracowników.
9. Parys Furs będzie rzetelnie informować pracowników o opłacanych składkach na ubezpieczenie społeczne oraz o charakterze zawieranych umów. Pracownicy zostaną powiadomieni o zawarciu umowy cywilno-prawnej.

Stosunki z dostawcami

1. Parys Furs współpracuje wyłącznie z dostawcami, dbającymi o dobrostan zwierząt i o środowisko.
2. Dążymy do budowania wśród dostawców opinii odpowiedzialnego, solidnego i rzetelnego partnera. Zapewniamy dostawcom równe traktowanie i równy dostęp do informacji.
3. Zapłatę za wykonaną usługę lub dostarczony towar uiszczamy w terminie i zgodnie z zawartą umową.
4. Wszystkie informacje dotyczące stosunków pomiędzy przedsiębiorstwem a dostawcami traktujemy jako poufne.

Relacje z konkurencją

1. Parys Furs współzawodniczy uczciwie, konkurując jakością i obsługa klienta. Nie podważamy reputacji konkurencji ani bezpośrednio, ani poprzez insynuacje.
2. W przypadku pojawienia się sporów Parys Furs będzie dążyć do ich rozwiązania w drodze dialogu.
3. W kontaktach z konkurencją, pracownicy będą unikać dyskutowania o poufnych informacjach dotyczących firmy.
4. Parys Furs nie pozyskuje informacji dotyczących konkurencji środkami nielegalnymi.

Relacje z lokalnymi społecznościami

1. Parys Furs dołoży wszelkich starań, aby być wrażliwym społecznie podmiotem gospodarczym, będzie służyć społeczności poprzez działalność korzystną dla firmy i społeczności, oraz zapewnianie korzystnych możliwości zatrudnienia i dobrych warunków pracy.
2. Podstawą relacji ze społecznością lokalna jest dialog. Będziemy przeciwdziałać wszelkim sytuacjom, mogącym stać się przyczyną konfliktów lub nieporozumień.
3. Parys Furs będzie wspierać w miarę możliwości społeczność, w której działa. Ewentualne dotacje charytatywne, edukacyjne i kulturalne będą przyznawane w ramach zasad ustalonych przez właściciela.

Troska o środowisko

1. Parys Furs, w trosce o środowisko, będzie korzystać wyłącznie z surowców i produktów biodegradowalnych, analizując ich wpływ na otoczenie.
2. Będziemy troszczyć się o środowisko w miejscu pracy i poza nim

Dostosowywanie się i weryfikacja

1. Zobowiązanie do dostosowania się do klauzul kodeksu będzie warunkiem zatrudnienia w firmie.
2. W przypadku dostrzeżenia naruszeń kodeksu prosimy o kontakt.